Logo

Specjalizacje

Specjalizacje

Prawo karne i proces karny

Sprawy z zakresu prawa karnego są sprawami szczególnymi. Wymagają od adwokata wyjątkowego zaangażowania, wyczucia oraz odpowiedniego podejścia do klienta. Wszystko to oferuje nasza Kancelaria. Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego oraz karno-skarbowego. Występujemy we wszystkich stadiach postępowania, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, postępowaniu ...
Czytaj więcej

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, licencji, koncesji, decyzji m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń m.in. na budowę lub użytkowanie obiektów. Wspieramy klientów w całym procesie budowlanym. Sporządzamy opinie prawne, pisma, wnioski, środki odwoławcze jak zażalenia oraz odwołania, a ...
Czytaj więcej

Ochrona dóbr osobistych

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz prawne w sporach dotyczących naruszenia wartości uznawanych za dobra osobiste. Do dóbr osobistych należą, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Za dobra osobiste każdego człowieka uznawane są także m. in. sfery ...
Czytaj więcej

Prawo prasowe

Reprezentujemy dziennikarzy, wydawców, edytorów informacji, a także osoby, których dobra osobiste zostały naruszone przez media. Bronimy w sprawach karnych z oskarżenia prywatnego o zniesławienie i zniewagę. Pomagamy w sporach dotyczących roszczeń wynikających z prawa prasowego.
Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Doradzamy klientom, przygotowujemy pisma procesowe, pomagamy w mediacji między stronami, a także reprezentujemy w sporach, dając wsparcie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach rodzinnych.
Czytaj więcej

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Oferujemy wszechstronną obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Doradzamy, reprezentujemy, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, przygotowujemy opinie, umowy oraz wszelkiego rodzaju pisma procesowe. Prowadzimy procesy sądowe w sprawach dotyczących m. in. stosunków własnościowych; ustanowienia służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu; zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych; odszkodowań; spadków, zachowków i ...
Czytaj więcej

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomagamy w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także w ich przekształcaniu, fuzji, przejęciu i podziale. Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców, obejmującą przede wszystkim sporządzanie pism, oświadczeń, umów, opinii i analiz prawnych, a także doradztwo w sprawach związanych z ...
Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z procesem zamówień publicznych. Pomagamy w przygotowaniu ofert oraz dokumentacji niezbędnej w procesie inwestycji realizowanej ze środków publicznych. Wspomagamy na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy zarówno oferentów jak i inwestorów.
Czytaj więcej

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nieuczciwej konkurencji. Świadczymy pomoc prawną w transakcjach związanych z nabywaniem oraz zbywaniem praw autorskich i praw pokrewnych oraz udzielaniem licencji do tych praw. Przygotowujemy umowy przeniesienia praw oraz umowy licencyjne.
Czytaj więcej

Windykacja należności

Obrót gospodarczy niejednokrotnie wiąże się z koniecznością zasięgnięcia pomocy profesjonalisty w celu uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów prowadzimy windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Sporządzamy, w szczególności wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, wnioski egzekucyjne, wnioski o klauzule wykonalności, pozwy o zwolnienie zajętego przedmiotu ...
Czytaj więcej

Prawo medyczne

Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego. Zajmujemy się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, biorąc udział w postępowaniach karnych dotyczących błędu w sztuce lekarskiej, ale także podejmujemy się obrony lekarzy. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania za błąd ...
Czytaj więcej