Logo

Our Posts

Nazwa przedsiębiorcy

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca działa pod firmą. Innymi słowy firma to nazwa, pod którą przedsiębiorca kieruje swoją działalnością.

Najpowszechniejszą formą prawną prowadzenia działalność gospodarczą jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna.

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jednym z elementów nazwy jest imię i nazwisko właściciela. Dodatkowo w firmie można użyć pseudonimu czy oznaczenia świadczącego o przedmiocie działalności przedsiębiorcy, jak również obszaru jej prowadzenia czy innych dowolnie wybranych określeń.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

W firmie oddziału osoby prawnej musi być umieszczona pełna nazwa tej osoby oraz termin „oddział” i miejscowość, w której dany oddział się znajduje.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko, albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie formy prawnej, tj. „spółka jawna”.

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenia „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”.

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być dobrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Firma spółki akcyjnej może być obrana dowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”.

Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. W świetle obecnej regulacji prawnej skrót firmy może obejmować zasadniczo wszystkie elementy firmy, zarówno nazwę, jak i dodatki. Nie należy jednak mylić go ze skrótem dodatku obligatoryjnego firmy, wskazującego na formę prawną, w jakiej działa przedsiębiorca, np. „spółka jawna”. Przepisy odrębnych ustaw regulują często wiążąco sposoby skracania dodatku obligatoryjnego wskazującego na formę prawną przedsiębiorcy, np. skrót formy prawnej „spółka jawna” to zgodnie z przepisami KSH „sp.j.” Kodeks cywilny wyraźnie odróżnia skrót firmy od skrótu dodatku obligatoryjnego. Skrót powinien być tak skonstruowany, aby odbiorcy mogli na jego podstawie zidentyfikować tego samego przedsiębiorcę, którego identyfikują na podstawie pełnej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *