Logo

Kategoria: Specjalizacje

Obowiązek zapłaty na podstawie art. 143c ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający ma obowiązek dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przysługuje roszczenie o zapłatę. Problematyczne kwestie związane z tą instytucją adwokat Katarzyna Iwańska analizuje wraz z radcą prawnym Marcinem Szwanenfeldem w artykule opublikowanym w dwóch częściach na łamach miesięcznika „Przetargi Publiczne”: http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8441,odpowiedzialnosc-zamawiajacego-za-zaplate-podwykonawcy-cz-1.html http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/art,8481,odpowiedzialnosc-zamawiajacego-za-zaplate-podwykonawcy-cz-2.html

read more

Prawo medyczne

Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego. Zajmujemy się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, biorąc udział w postępowaniach karnych dotyczących błędu w sztuce lekarskiej, ale także podejmujemy się obrony lekarzy. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej.

read more

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomagamy w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także w ich przekształcaniu, fuzji, przejęciu i podziale. Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców, obejmującą przede wszystkim sporządzanie pism, oświadczeń, umów, opinii i analiz prawnych, a także doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością.

read more

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Oferujemy wszechstronną obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Doradzamy, reprezentujemy, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, przygotowujemy opinie, umowy oraz wszelkiego rodzaju pisma procesowe. Prowadzimy procesy sądowe w sprawach dotyczących m. in. stosunków własnościowych; ustanowienia służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu; zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych; odszkodowań; spadków, zachowków i darowizn; egzekucji należności, w których […]

read more

Ochrona dóbr osobistych

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz prawne w sporach dotyczących naruszenia wartości uznawanych za dobra osobiste. Do dóbr osobistych należą, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Za dobra osobiste każdego człowieka uznawane są także m. in. sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie […]

read more

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, licencji, koncesji, decyzji m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń m.in. na budowę lub użytkowanie obiektów. Wspieramy klientów w całym procesie budowlanym. Sporządzamy opinie prawne, pisma, wnioski, środki odwoławcze jak zażalenia oraz odwołania, a także skargi do wojewódzkich sądów […]

read more

Windykacja należności

Obrót gospodarczy niejednokrotnie wiąże się z koniecznością zasięgnięcia pomocy profesjonalisty w celu uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów prowadzimy windykację należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Sporządzamy, w szczególności wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, wnioski egzekucyjne, wnioski o klauzule wykonalności, pozwy o zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia komorniczego oraz pozwy […]

read more