Logo

Kategoria: Aktualności

Jak spisać testament?

Obecnie jedynym sposobem na rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Spadkodawca może sporządzić testament własnoręczny (tzw. holograficzny), czyli w całości napisany pismem ręcznym. Testament może też przyjąć formę aktu notarialnego. Dla ważności testamentu własnoręcznego konieczne jest, aby: był sporządzony w całości pismem ręcznym (a więc nie wystarczy tylko podpisany wydruk komputerowy); opatrzyć […]

read more

Nazwa przedsiębiorcy

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Przedsiębiorca działa pod firmą. Innymi słowy firma to nazwa, pod którą przedsiębiorca kieruje swoją działalnością. Najpowszechniejszą formą prawną prowadzenia działalność gospodarczą […]

read more

Czy oskarżony może kłamać? Nowelizacja art. 233 Kodeksu karnego

Szeroko rozumiane pojęcie dobra chronionego, w świetle prawa karnego obejmuje swoją treścią prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy. Aby mogły one działać praworządnie, a więc zakończyć postępowanie wyrokiem sprawiedliwym, podstawowe źródła dowodowe, czyli zeznania świadków muszą być zgodne z prawdą. Jako środek mający zapewnić prawdomówność świadków przewidziano uznanie złożenia fałszywych zeznań za przestępstwo opisane […]

read more

Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza – czyli z zasady na powodzie.  Przepisy prawne normujące proces ustalania faktów regulują rozkład ciężaru dowodu, tzn. wskazują kto jest zobowiązany dostarczać istotnych informacji do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy oraz kto ponosi konsekwencje niewykazania pewnych faktów.  Przepis art. 6 KC ma charakter materialnoprawny. […]

read more

Czym jest zasiedzenie nieruchomości i jakie są jego przesłanki?

Według polskiego prawa, zasiedzenie to instytucja mającą usankcjonować trwający przez dłuższy czas stan faktyczny inny, niż wynika to ze stanu prawnego. Takie nabycie własności w drodze zasiedzenia uzależnione jest od spełnienia dwóch podstawowych przesłanek. Osoba musi władać nieruchomością jako posiadacz samoistny (zachowywać się jak właściciel) oraz musi upłynąć ustawowy termin zasiedzenia (czas, w którym osoba […]

read more

Zmiany w ochronie danych osobowych – RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych uchwalone przez Parlament Europejski i Radę UE w dniu 27 kwietnia 2016 r. Reguluje ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodny przepływ takich danych między państwami członkowskimi UE. Głównym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Jak bowiem zauważył prawodawca unijny szybki postęp techniczny i […]

read more

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dzień 15 kwietnia 2016 roku przywrócił do polskiego prawa karnego możliwość orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. To ważny dzień. Ta zmiana będąca swoistym powrotem do przeszłości pozwoli na pełne wykorzystywanie tego systemu, ale także doprowadzi do jego rozwoju i znacznie usprawni system. Skazany musi […]

read more

Dochodzenie wierzytelności od jednego z małżonków po sądowym podziale majątku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel korzystając z instytucji skargi pauliańskiej może żądać uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dłużnika, jeżeli czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, na jej skutek osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej […]

read more