Logo

Aktualności

Aktualności

Dochodzenie wierzytelności od jednego z małżonków po sądowym podziale majątku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel korzystając z instytucji skargi pauliańskiej może żądać uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dłużnika, jeżeli czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, na jej skutek osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym ...
Czytaj więcej

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dzień 15 kwietnia 2016 roku przywrócił do polskiego prawa karnego możliwość orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. To ważny dzień. Ta zmiana będąca swoistym powrotem do przeszłości pozwoli na pełne wykorzystywanie tego systemu, ale także doprowadzi do jego rozwoju i ...
Czytaj więcej

Zmiany w ochronie danych osobowych – RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych uchwalone przez Parlament Europejski i Radę UE w dniu 27 kwietnia 2016 r. Reguluje ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodny przepływ takich danych między państwami członkowskimi UE. Głównym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Jak bowiem zauważył prawodawca ...
Czytaj więcej

Czym jest zasiedzenie nieruchomości i jakie są jego przesłanki?

Według polskiego prawa, zasiedzenie to instytucja mającą usankcjonować trwający przez dłuższy czas stan faktyczny inny, niż wynika to ze stanu prawnego. Takie nabycie własności w drodze zasiedzenia uzależnione jest od spełnienia dwóch podstawowych przesłanek. Osoba musi władać nieruchomością jako posiadacz samoistny (zachowywać się jak właściciel) oraz musi upłynąć ustawowy termin ...
Czytaj więcej

Ciężar dowodu w postępowaniu cywilnym

Ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza – czyli z zasady na powodzie.  Przepisy prawne normujące proces ustalania faktów regulują rozkład ciężaru dowodu, tzn. wskazują kto jest zobowiązany dostarczać istotnych informacji do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy oraz kto ponosi konsekwencje niewykazania pewnych faktów.  Przepis art. ...
Czytaj więcej