Logo

Autor: admin

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dzień 15 kwietnia 2016 roku przywrócił do polskiego prawa karnego możliwość orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. To ważny dzień. Ta zmiana będąca swoistym powrotem do przeszłości pozwoli na pełne wykorzystywanie tego systemu, ale także doprowadzi do jego rozwoju i znacznie usprawni system. Skazany musi […]

read more

Dochodzenie wierzytelności od jednego z małżonków po sądowym podziale majątku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel korzystając z instytucji skargi pauliańskiej może żądać uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dłużnika, jeżeli czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, na jej skutek osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej […]

read more

Prawo medyczne

Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego. Zajmujemy się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, biorąc udział w postępowaniach karnych dotyczących błędu w sztuce lekarskiej, ale także podejmujemy się obrony lekarzy. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej.

read more

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomagamy w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także w ich przekształcaniu, fuzji, przejęciu i podziale. Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców, obejmującą przede wszystkim sporządzanie pism, oświadczeń, umów, opinii i analiz prawnych, a także doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością.

read more

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Oferujemy wszechstronną obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Doradzamy, reprezentujemy, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, przygotowujemy opinie, umowy oraz wszelkiego rodzaju pisma procesowe. Prowadzimy procesy sądowe w sprawach dotyczących m. in. stosunków własnościowych; ustanowienia służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu; zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych; odszkodowań; spadków, zachowków i darowizn; egzekucji należności, w których […]

read more

Ochrona dóbr osobistych

Reprezentujemy osoby fizyczne oraz prawne w sporach dotyczących naruszenia wartości uznawanych za dobra osobiste. Do dóbr osobistych należą, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Za dobra osobiste każdego człowieka uznawane są także m. in. sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie […]

read more

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, licencji, koncesji, decyzji m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń m.in. na budowę lub użytkowanie obiektów. Wspieramy klientów w całym procesie budowlanym. Sporządzamy opinie prawne, pisma, wnioski, środki odwoławcze jak zażalenia oraz odwołania, a także skargi do wojewódzkich sądów […]

read more