Logo

Autor: admin

Czym jest zasiedzenie nieruchomości i jakie są jego przesłanki?

Według polskiego prawa, zasiedzenie to instytucja mającą usankcjonować trwający przez dłuższy czas stan faktyczny inny, niż wynika to ze stanu prawnego. Takie nabycie własności w drodze zasiedzenia uzależnione jest od spełnienia dwóch podstawowych przesłanek. Osoba musi władać nieruchomością jako posiadacz samoistny (zachowywać się jak właściciel) oraz musi upłynąć ustawowy termin zasiedzenia (czas, w którym osoba […]

read more

Zmiany w ochronie danych osobowych – RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych uchwalone przez Parlament Europejski i Radę UE w dniu 27 kwietnia 2016 r. Reguluje ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodny przepływ takich danych między państwami członkowskimi UE. Głównym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Jak bowiem zauważył prawodawca unijny szybki postęp techniczny i […]

read more

Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Dzień 15 kwietnia 2016 roku przywrócił do polskiego prawa karnego możliwość orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. To ważny dzień. Ta zmiana będąca swoistym powrotem do przeszłości pozwoli na pełne wykorzystywanie tego systemu, ale także doprowadzi do jego rozwoju i znacznie usprawni system. Skazany musi […]

read more

Dochodzenie wierzytelności od jednego z małżonków po sądowym podziale majątku

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel korzystając z instytucji skargi pauliańskiej może żądać uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dłużnika, jeżeli czynność ta została dokonana z pokrzywdzeniem wierzyciela, na jej skutek osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej […]

read more

Prawo medyczne

Nasza Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego. Zajmujemy się prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Udzielamy pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym, biorąc udział w postępowaniach karnych dotyczących błędu w sztuce lekarskiej, ale także podejmujemy się obrony lekarzy. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej.

read more

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomagamy w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a także w ich przekształcaniu, fuzji, przejęciu i podziale. Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców, obejmującą przede wszystkim sporządzanie pism, oświadczeń, umów, opinii i analiz prawnych, a także doradztwo w sprawach związanych z bieżącą działalnością.

read more

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Oferujemy wszechstronną obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Doradzamy, reprezentujemy, uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach, przygotowujemy opinie, umowy oraz wszelkiego rodzaju pisma procesowe. Prowadzimy procesy sądowe w sprawach dotyczących m. in. stosunków własnościowych; ustanowienia służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu; zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych; odszkodowań; spadków, zachowków i darowizn; egzekucji należności, w których […]

read more